Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

Oferta szkoły

Szkoła oferuje:

W zakresie kadry pedagogicznej:

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wciąż doskonalącą swe kompetencje zawodowe,

wśród 19 zatrudnionych nauczycieli, 15 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 4 stopień nauczyciela mianowanego.

W zakresie bazy szkoły:

nowoczesną i przestronną salę gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowym,

boisko szkolne dostosowane do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną,

bibliotekę szkolną z czytelnią oraz centrum informacji multimedialnej,

stołówkę zapewniającą obiady przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami,

świetlicę szkolną,

gabinet pedagoga,

gabinet pielęgniarki szkolnej,

sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (min. tablice interaktywne, komputery, rzutniki),

szafki szatniowe na rzeczy osobiste uczniów,

pracownię komputerową z dostępem do Internetu,

na bieżąco aktualizowany serwis internetowy,

nowoczesną mini salę doświadczania świata.

W zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych:

rzetelną wiedzę i umiejętności szkolne, dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,

lekcje prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem nowatorskich metod, technik i pomocy dydaktycznych,

innowacje pedagogiczne i programy własne jako wzbogacenie oddziaływań pedagogicznych,

organizowanie na terenie szkoły konkursów z różnych dziedzin,

przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich,

rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie bezpłatnych kół zainteresowań,

organizowanie ciekawych wycieczek, wizyt studyjnych oraz zielonych szkół dla klas III, VI

docenianie uczniów wybitnie zdolnych – stypendium,

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z różnych przedmiotów,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy,

realizowanie programów wychowawczo-profilaktycznych, prozdrowotnych,

organizowanie pogadanek i prelekcji prowadzonych przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb szkoły,

realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych,

realizowanie projektów unijnych,

opiekę pielęgniarki szkolnej,

pomoc pedagoga szkolnego.

W zakresie działań społecznych, charytatywnych, pomocowych:

organizujemy wiele akcji integrujących społeczność lokalną,

bierzemy udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, pomoc zwierzętom w schronisku, pomoc niepełnosprawnym i ubogim)

wdrażamy do wolontariatu poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów,

organizujemy pomoc i wsparcie dla uczniów i rodzin zgodnie z założeniami pracy szkoły ( szczegółowe informacje w dokumentacji szkoły – program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyki, plan pracy pedagoga szkolnego),

zapraszamy rodziców do współpracy we wszelkich działaniach podejmowanych przez szkołę.

Za działalność opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą otrzymaliśmy następujące certyfikaty:

Znak Jakości Interklasy,

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Znak Jakości Q w obszarze: Kształcenie, Wychowanie i Opieka,

Certyfikat Szkoły z Klasą,

Certyfikat Akademii Szkoły z Klasą (Lego, Cogito, Ago).